Antidopingpolicy

ANTIDOPINGPOLICY FÖR BÅGSKYTTEKLUBBEN VILDKANINEN

Skriven 2009-03-30  Antagen den 2009-11-06 Uppdaterad 2015-09-09

Antidopingpolicyn syftar till att fastställa vilka regler som gäller avseende doping i Bågskytteklubben Vildkaninen och hur vi säkerställer att undvika dopingfall i vår klubb. Bågskytteklubben Vildkaninen tar avstånd från alla former av doping och hantering av otillåtna medel. Att hantera eller inta preparat som är förbjudna enligt svensk lag kan ge upp till två års fängelse.

Vi vill att

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.
 • Det är varje enskild medlems ansvar att inte vara dopad då Bågskytteklubben Vildkaninen verkar för en drog- och dopingfri idrottsmiljö.

Handlingsplan

Bågskytteklubben Vildkaninen arbetar förebyggande för en drog- och dopingfri idrottsmiljö, där klubben ansvarar för att aktuell information finns tillgänglig.

Det åligger samtidigt klubbens samtliga medlemmar att ha kunskap om klubbens antidopingpolicy samt vara medveten om vad doping innebär.

Förebyggande – Klubbens ansvar

 • Det åligger styrelsen att se till att antidopinginformationen på klubbwebben är uppdaterad samt att se till att det finns en uppdaterad pärm med vår antidopingpolicy i klubblokalen.
 • Informera klubbens medlemmar om Bågskytteklubben Vildkaninens antidopingpolicy genom klubbens utskick en gång per år.
 • Klubbens ledare/tränare uppmanas att göra RF:s kunskapsprov i antidoping på www.rf.se/vaccinera
 • Använda symbolen Rena Vinnare för att visa klubbens hållning.
 • Informera klubbens ev. sponsorer om Bågskytteklubben Vildkaninens antidopingpolicy.

Förebyggande – Medlemmens ansvar

Varje medlem är alltid själv ansvarig för att inte vara dopad. Varje enskild klubbmedlem ansvarar för att förvissa sig om ifall de eventuella preparat man använder är dopingklassade eller inte.

Medlemmens ansvar innebär:

 • Att inte inta eller inneha dopingklassade substanser.
 • Att hålla sig informerad om vilka regler som gäller för doping.
 • Att hålla sig informerad om vilka regler som gäller som medlem i BK Vildkaninen.
 • Klubben rekommenderar att inte använda kosttillskott om inte läkare ordinerat det.
 • Att i förekommande fall då man av läkare fått preparat utskrivna som innehåller   substanser som finns upptagna i dopinglistan med hjälp av klubbens styrelse vidta lämpliga åtgärder.  
 • Föreningens egna ledare och övriga medlemmar skall medvetet uppträda som goda föredömen och är skyldiga att ingripa mot eventuellt bruk av dopingmedel och droger i samband med klubbens aktiviteter.
 • Ledare är rapportskyldiga inför styrelsen då ett doping/ drogproblem upptäcks eller misstänks. Styrelsen har alltid det yttersta ansvaret.
 • Alla människor har anmälningsplikt att anmäla om man misstänker att barn/ungdomar far illa. Missbruk av droger/doping innefattas i termen far illa.

Antidopingpolicy

Vår förening har följande ställningstagande och riktlinjer

Narkotika och doping

Allt bruk och all hantering av narkotika och doping är förbjuden enligt svensk lag, så även i vår idrottsförenings verksamhet. Vid användning av dopingklassade läkemedel måste dispens sökas om man skall delta i internationell tävling. Den aktiva är själv ansvarig för att se efter i WADA:s antidoping lista som finns på Riksidrottsförbundets. hemsida www.rf.se om dennes läkemedel klassas som dopingmedel.

Om vi misstänker att ovanstående riktlinjer inte följs agerar vi på följande sätt:

 1. Enskilt samtal med medlemmen (och föräldrakontakt om personen är under 18 år).
 2. Kontakt med myndighet.
 3. Kontakt med Svenska Bågskytte förbundet.
 4. Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder. Ansvarig för detta är styrelsen.

Insatser vid konstaterande av doping

Skulle en medlem avstängas av Svenska Bågskytteförbundet eller Riksidrottsförbundet. efter att ha lämnat ett positivt urinprov, har medlemmen genom detta åsamkat klubben sådan skada att denne omedelbart fråntas sitt medlemskap i klubben. Medlemmen får omedelbart lämna samtliga eventuella uppdrag i klubben och får inte delta i någon av de aktiviteter som klubben arrangerar.

 • Vid händelse av dopingfall är det klubbens ordförande som är extern kontaktperson.
 • Det åligger styrelsen att omedelbart kontakta klubbens medlemmar för information om vad som har hänt.

Tobak (rökning och snusning)

Enligt svensk lag är det inte tillåtet att använda tobak om du inte har fyllt 18 år. Vi tillåter alltså inte att barn under 18 år använder tobak i vår verksamhet (klubbhus, på träningar, lägerverksamhet samt tävlingar). För personer som är över 18 år är det viktigt att de uppträder som en god förebild för de yngre. 

Alkohol

Enligt svensk lag är åldersgränsen 18 år för att köpa och dricka alkohol på restauranger och 20 år för att köpa alkohol på systembolaget.

Vi tillåter alltså inte att barn under 18 år använder alkohol i vår verksamhet (i klubblokalen, på träningar, lägerverksamhet samt tävlingar). Personer över 18 år ser vi helst föregå med gott exempel inför de yngre och att de inte använder alkohol inom vår verksamhet.

Vid tillfällen då enbart medlemmar över 18 år närvarar, är alkohol i måttliga mängder tillåtet. Ledare ska tänka på att uppträda som goda förebilder.

Det är inte tillåtet, för några av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusade i föreningens profilkläder.

Om vi misstänker att ovanstående riktlinjer inte följs agerar vi på följande sätt:

 • Under 18 år, ledarsamtal med den aktiva samt kontakt med föräldrar. Vid upprepade tillfällen och misstanke om problem eller missbruk bör man (i samråd med styrelsen) överväga att ta kontakt med sociala myndigheter.
 • Över 18 år, styrelsen talar med den berörda. Vid misstanke om alkoholproblem agerar vi på följande sätt: enskilt samtal, om förutsättningar finns så erbjuds hjälp och stöd. Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs man av från verksamheten.

Bågskytteklubben Vildkaninens antidopingpolicy

Med denna antidopingpolicy vill vi arbeta för att ha en fortsatt trygg miljö kring våra medlemmar men samtidigt vara förberedda på olika situationer.

Vid frågor kontakta gärna ordföranden i Bågskytteklubben Vildkaninen.


ALKOHOL- OCH TOBAKSPOLICY FÖR SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

Definition

 • Denna alkohol- och tobakspolicy beskriver hur vi vill ha det inom svenskt bågskytte.
 • Vi skall i alla sammanhang vara ett ”rent” förbund fritt från alkohol, droger och många andra stimulans- och prestationshöjande preparat.
 • Det skall vara naturligt för varje ledare och skytt att påpeka när man ser överträdelser från vår policy.
 • Alkohol, droger och många andra stimulans- och prestationshöjande preparat styrs dessutom av RF.s, SOK:s och SBF:s dopingregler.

Så här vill vi ha det i våra anläggningar

 • Våra bågskytteanläggningar är alkohol- och tobaksfria vid träning och tävling.
 • Det är rökfritt på tävlingsbanor, i skjuthallar och samlingslokaler.

Så här vill vi ha det vid vårt Bågskyttegymnasium

 • Det förekommer aldrig någon form av alkoholdryck vid vårt bågskytte- gymnasium under skoltid.
 • Det förekommer aldrig någon form av alkoholdryck vid några lokaler i anslutning till bågskyttegymnasiet (t.ex. träningshall eller förläggning) vare sig det är skoltid eller fritid. Studietiden får aldrig bli en inkörsport till alkoholmissbruk.
 • Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning.
 • Det ingår i utbildningsplanen att informera om alkoholens och tobakens negativa inverkan på människan och bågskyttet.
 • Det skall vara naturligt för lärare att informera föräldrar om man konstaterar överträdelser från vår policy.

Så här vill vi ha det vid all utbildning

 • Det ingår i utbildningsplanen att informera om alkoholens och tobakens negativa inverkan på människan och bågskyttet.
 • SBF:s egna utbildningsmateriel kompletteras med lämplig text alternativt används SISU-materiel.
 • Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband utbildning.
 • Vi använder alkohol med måtta efter avslutad utbildning (t.ex. kvällstid vid flerdagsutbildning) – ingen uppträder påverkad.
 • Vi är extra restriktiva när ungdomar är med.

Så här vill vi ha det vid tävlingar och läger – nationellt

 • Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning.
 • Vid prov för tävlingslicens informerar vi om alkoholens och tobakens negativa inverkan på bågskyttet.
 • Även kvällstid är vi extra restriktiva när ungdomar är med.

Så här vill vi ha det vid tävlingar och läger – internationellt

 • Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning.
 • Vid landslagsläger diskuterar ledare och skyttar hur man som representant för Sverige och Svenska Bågskytteförbundet bör uppträda på resor, banketter och fester.
 • Överträdelser kan innebära att berörd skytt eller ledare ej blir uttagen vid kommande resor.

Så här vill vi ha det vid representation och fester

 • Vi använder alkohol med måtta – ingen uppträder påverkad.
 • Vi är extra restriktiva när ungdomar är med.
 • Bågskytteförbundet bjuder aldrig på starkare drycker än öl eller vin.

Så här vill vi ledare vara föredömen

 • Ledare har ansvar och skall föregå med gott exempel.
 • Ledare ska vara ett föredöme för ungdomar.

Svenska Bågskytteförbundet
Styrelsen